Trong  dây truyền công nghệ xử lý nước thải theo công nghệ truyền thống, nước thải trước khi đi vào bể làm thoáng được trộn đều với bùn hoạt tính tuần hoàn từ bể lắng đưa về. Trong bể làm thoáng chứa hỗn hợp của nước thải vè chất lơ lửng dễ bị phân hủy sinh học và các chất hỗn hợp của bùn hoạt tính, các chất này trong nước thải ở bể làm thoáng gọi là bùn hỗn hợp lơ lửng.

Nước thải và bùn hoạt tính lơ lửng sau một thời gian làm thoáng thích hợp được chuyển sang bể lắng. Trong bể lắng bùn được lắng xuống đáy bể, nước trong đã được xử lý nằm ở trên được thu vào máng và đưa ra ngoài. Bùn hoạt tính được tuần hoàn trộn đều với nước thải đầu vào bể làm thoáng để hỗn hợp bùn tại bể làm thoáng không thay đổi. Lượng bùn dư được đưa đi xử lý riêng.