Quy trình này bể phản ứng thiếu khí A ( anoxic ) khử NO3ˉ thành N₂ đặt trước bể phản ứng hiếu khí O ( oxic ) khử COD và Oxi hóa NH4⁺ thành  NO3ˉ .

Sử dụng công nghệ này giúp bạn tiết kiệm chi phí, vận hành đơn giản

Bể lắng có kích thước bé và hiệu quả lắng tốt.